Hotărârile Autorității Deliberative (2022)


Data Nr. Înrg. Denumire Inițiator
28/04/2022 35 PROIECT DE HOTARÂRE Privind aprobarea rectific Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2022 și a Bugetului de venituri proprii și subvenții pentru anul 2022 PRIMAR
28/04/2022 36 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea prin act adiţional a contractului de închiriere nr. 1459/10.06.2020 încheiat între Comuna Dragus şi ASOCIATIA HIGIURILE DRAGUS în sensul diminuării suprafeţei de pajişti permanente (păşuni) inchiriate, din păşunea aflată în proprietatea privată a comunei Dragus PRIMAR
27/04/2022 34 privind aprobarea cererii de finanțare si a indicatorilor pentru obiectivul de investiție:,,Reabilitare moderată a clădirilor administrative corp C1 şi corp C3, părţi ale Primăriei Drăguș județul Brașov” în cadrul finanțării din fondurile europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10 componenta 10 — Fondul local, I.3 PRIMAR
20/04/2022 33 PROIECT DE HOTĂRÂRE -privind aprobarea bugetului SC Servicii Drăgușana SRL pentru anul 2022, a bilanțului la data de 31.12.2021 și a profitului anual PRIMAR
19/04/2022 32 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea cererii de finanțare si a devizului general pentru obiectivul de investiție: EXTINDERE RETEA GAZE NATURALE IN COMUNA DRĂGUȘ, JUDETUL BRAȘOV” prin programul Anghel Saligny PRIMAR
06/04/2022 31 PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru însușirea și aprobarea Acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân PRIMAR
05/04/2022 30 privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru şedinţele Consiliului Local al comunei Dragus pentru perioada de o luna, respectiv luna aprilie 2022 PRIMAR
05/04/2022 28 privind aprobarea procesului verbal al ședinței EXTRAORDINARE din data de 14.03.2022 PRIMAR
05/04/2022 29 privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 18.03.2022 PRIMAR
29/03/2022 27 Privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Dragus județul Brasov PRIMAR
28/02/2022 22 Proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului comunei Dragus jud. Brasov PRIMAR
28/02/2022 21 PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind: aprobarea cuantumului lunar al burselor școlare de merit, al burselor de ajutor social și al numărului de beneficiari, pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din Comuna Dragus, anul școlar 2021-2022, semestrul II; PRIMAR
28/02/2022 26 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii prin act aditional a contractului de comodat nr. 735/16.03.2010 incheiat intre PRIMARIA COMUNEI DRAGUS SI CABINET DE MEDICINA DENTARA BIVOLUL CLAUDIU SRL PRIMAR
28/02/2022 25 PROIECT DE HOTARÂRE Privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2022 și a Bugetului de venituri proprii și subvenții pentru anul 2022 PRIMAR
28/02/2022 23 PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea incheierii unor contracte de asistenta juridica si reprezentare in instanta cu cabinet de avocat PRIMAR
28/02/2022 24 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui drept de servitute de trecere acces cu piciorul, pentru suprafata 166 mp, din terenul proprietate privata a comunei Dragus, in favoarea S.C. AVEMAVENTURA SRL pentru terenul identificat cu nr. cadastral 105763 PRIMAR
28/02/2022 20 Proiect de hotarare privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru şedinţele Consiliului Local al comunei Dragus pentru perioada de o luna, respectiv luna martie 2022 ; PRIMAR
22/02/2022 19 PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 112/29.12.2021 - privind aprobarea concesionării prin licitație publică a imobilului – teren în suprafață de 1964 mp, înscris în CF nr. 105763 Drăguș, proprietate privată a comunei Drăguș PRIMAR
22/02/2022 18 PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 10/21.01.2022 -privind aprobarea concesionării prin licitație publică a imobilului – teren în suprafață de 51.251 mp, înscris în CF nr. 105853, 105854, 105855, 105856, 105858 Drăguș, proprietate publica a comunei Drăguș primar
02/02/2022 12 Proiect de hotarare privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru şedinţele Consiliului Local al comunei Dragus pentru perioada de o luna, respectiv luna februarie 2022 ; PRIMAR
02/02/2022 14 Proiect de hotarare privind completarea si modificarea art. 4 din HCL nr. 78/22.10.2021 privind aprobarea implementării obiectivului de investiție și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ,, STATIE DE EPURARE APE UZATE MENAJERE, COMUNA DRAGUS, JUDETUL BRASOV” prin programul Anghel Saligny PRIMAR
02/02/2022 13 Proiect de hotarare privind completarea si modificarea art. 4 din HCL nr. 82/22.10.2021 privind aprobarea implementării obiectivului de investiție și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ,, MODERNIZARE STRĂZI ÎN COMUNA DRĂGUȘ, JUDETUL BRAȘOV” prin programul Anghel Saligny PRIMAR
21/01/2022 9 PROIECT DE HOTARARE Privind modificarea si completarea Anexei 2, punctul 3, de la art. 2, din HCL nr. 83/22.10.2021 aprobarea Regulamentului de funcționare a platformei de depozitare a gunoiului de grajd, aflată în domeniul public al Comunei Dragus PRIMAR
21/01/2022 11 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al comunei Vistea și a Regulamentului Local de Urbanism aferent aprobat prin HCL Vistea cu nr. 16/14.09.1999, care cuprinde reglementarile urbanistice ale localitatii Dragus PRIMAR
21/01/2022 10 PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 86/22.01.2022 -privind demararea procedurii de concesionare a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor natural aferent obiectivului ” EXTINDERE REȚEA GAZE NATURALE ÎN COMUNA DRĂGUȘ, JUDEȚUL BRAȘOV” PRIMAR
14/01/2022 7 PROIECT DE HOTARARE- privind aprobarea concesionării prin licitație publică a imobilului – teren în suprafață de 51.251 mp, înscris în CF nr. 105853, 105854, 105855, 105856, 105858 Drăguș, proprietate publica a comunei Drăguș PRIMAR
14/01/2022 4 PROIECT DE HOTĂRÂRE - privind aprobarea procesului verbal al ședinței EXTRAORDINARE de indata din data de 06.01.2022 PRIMAR
14/01/2022 8 PROIECT DE HOTARARE- Priveste: darea in administrare a unor bunuri apartinand domeniului privat al comunei Dragus, catre SC SERVICII DRAGUSANA SRL. PRIMAR
14/01/2022 6 PROIECT DE HOTĂRÂRE- Privind stabilirea coeficientilor care stau la baza determinarii salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei Dragus şi serviciului public din subordinea Consiliului local al comunei Dragus, pentru anul 2022 PRIMAR
14/01/2022 5 PROIECT DE HOTĂRÂRE -privind stabilirea consumului de combustibili pentru autoturismele din dotarea Primariei comunei Dragus, cat si al masinilor si utilajelor din dotare, pentru anul 2022 PRIMAR
05/01/2022 1 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru şedinţele Consiliului Local al comunei Dragus pentru perioada de o luna, respectiv luna ianuarie 2022 PRIMAR
05/01/2022 2 Privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de funcționare cu suma de 129.630,58 lei a bugetului local al comunei Drăguș pe anul 2021 din excedentul bugetului local PRIMAR
05/01/2022 3 Privind utilizarea sumei de 182.896,50 lei din excedentul bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2021 PRIMAR
Data Nr. Înrg. Denumire Caracter
31/05/2022 44 privind aprobarea aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului, pentru obiectivul de investiție:,,Asigurarea infrastructurii TIC prin montarea camerelor de supraveghere video la nivelul UAT Drăguș județul Brașov” în cadrul finanțării din fondurile europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10 componenta 10 — Fondul local, I.1.2. Mobilitatea urbană verde - ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local) normativ
31/05/2022 43 Cu privire la: " Concesionarea fara licitatie publica a spatiului cu destinatia de cabinet medical stomatologic, cu suprafata utila totala de 64 mp, situat in comuna Dragus , jud. Brașov” individual
31/05/2022 42 privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru şedinţele Consiliului Local al comunei Dragus pentru perioada de o luna, respectiv luna mai 2022 individual
31/05/2022 41 privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 28.04.2022 normativ
31/05/2022 40 privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinară de indată din data de 21.04.2022 normativ
28/04/2022 39 privind modificarea prin act adiţional a contractului de închiriere nr. 1459/10.06.2020 încheiat între Comuna Dragus şi ASOCIATIA HIGIURILE DRAGUS în sensul diminuării suprafeţei de pajişti permanente (păşuni) inchiriate, din păşunea aflată în proprietatea privată a comunei Dragus individual
28/04/2022 38 Privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2022 normativ
28/04/2022 37 privind aprobarea cererii de finanțare si a indicatorilor pentru obiectivul de investiție: ,,Reabilitare moderată a clădirilor administrative corp C1 şi corp C3, părţi ale Primăriei Drăguș județul Brașov” în cadrul finanțării din fondurile europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10 componenta 10 — Fondul local, I.3 normativ
28/04/2022 36 pentru însușirea și aprobarea Acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân individual
28/04/2022 35 privind aprobarea bugetului SC Servicii Drăgușana SRL pentru anul 2022, a bilanțului la data de 31.12.2021 și a profitului anual individual
28/04/2022 33 privind aprobarea procesului verbal al ședinței EXTRAORDINARE din data de 14.03.2022 normativ
28/04/2022 34 privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 18.03.2022 normativ
21/04/2022 32 privind aprobarea cererii de finanțare si a devizului general pentru obiectivul de investiție: ,,EXTINDERE RETEA GAZE NATURALE IN COMUNA DRĂGUȘ, JUDETUL BRAȘOV” prin programul Anghel Saligny normativ
21/04/2022 31 privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru şedinţele Consiliului Local al comunei Dragus pentru perioada de o luna, respectiv luna aprilie 2022 ; individual
18/03/2022 30 privind aprobarea incheierii unor contracte de asistenta juridica si reprezentare in instanta cu cabinet de avocat individual
18/03/2022 29 privind acordarea mandatului special reprezentantului Comunei Dragus pentru aprobarea strategiei de tarifare și încheierea Actului Adițional la Contractul de Delegare individual
18/03/2022 28 privind acordarea unui drept de servitute de trecere acces cu piciorul, pentru suprafata 166 mp, din terenul proprietate privata a comunei Dragus, in favoarea S.C. AVEMAVENTURA SRL pentru terenul identificat cu nr. cadastral 105763 normativ
18/03/2022 27 privind acordarea unui drept de servitute de trecere acces cu piciorul, pentru suprafata 166 mp, din terenul proprietate privata a comunei Dragus, in favoarea S.C. AVEMAVENTURA SRL pentru terenul identificat cu nr. cadastral 105763 individual
18/03/2022 26 privind aprobarea actualizarii regulamentului de functionare al aparatului de specialitate al primarului comunei Dragus, jud. Brasov
18/03/2022 25 Privind: aprobarea cuantumului lunar al burselor școlare de merit, al burselor de ajutor social și al numărului de beneficiari, pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din Comuna Dragus, anul școlar 2021-2022, semestrul II; individual
14/03/2022 24 privind aprobarea prelungirii prin act aditional a contractului de comodat nr. 735/16.03.2010 incheiat intre PRIMARIA COMUNEI DRAGUS SI CABINET DE MEDICINA DENTARA BIVOLU CLAUDIU SRL individual
14/03/2022 23 privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru şedinţele Consiliului Local al comunei Dragus pentru perioada de o luna, respectiv luna martie 2022 ; normativ
14/03/2022 22 privind aprobarea procesului verbal al ședinței EXTRAORDINARE de indata din data de 23.02.2022 normativ
14/03/2022 20 privind aprobarea procesului verbal al ședinței ORDINARE din data de 21.01.2022 normativ
04/03/2022 21 privind aprobarea procesului verbal al ședinței EXTRAORDINARE de indata din data de 04.02.2022 normativ
23/02/2022 19 pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 112/29.12.2021 - privind aprobarea concesionării prin licitație publică a imobilului – teren în suprafață de 1964 mp, înscris în CF nr. 105763 Drăguș, proprietate privată a comunei Drăguș normativ
23/02/2022 18 pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 10/21.01.2022 -privind aprobarea concesionării prin licitație publică a imobilului – teren în suprafață de 51.251 mp, înscris în CF nr. 105853, 105854, 105855, 105856, 105858 Drăguș, proprietate publica a comunei Drăguș
04/02/2022 16 Privind completarea si modificarea art. 4 din HCL nr. 82/22.10.2021 privind aprobarea implementării obiectivului de investiție și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ,, MODERNIZARE STRĂZI ÎN COMUNA DRĂGUȘ, JUDETUL BRAȘOV” prin programul Anghel Saligny normativ
04/02/2022 17 Privind completarea si modificarea art. 4 din HCL nr. 78/22.10.2021 privind aprobarea implementării obiectivului de investiție și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ,, STATIE DE EPURARE APE UZATE MENAJERE, COMUNA DRAGUS, JUDETUL BRASOV” prin programul Anghel Saligny normativ
04/02/2022 15 privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru şedinţele Consiliului Local al comunei Dragus pentru perioada de o luna, respectiv luna februarie 2022 individual
21/01/2022 14 privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al comunei Vistea și a Regulamentului Local de Urbanism aferent aprobat prin HCL Vistea cu nr. 16/14.09.1999, care cuprinde reglementarile urbanistice ale localitatii Dragus
21/01/2022 13 privind modificarea si completarea Anexei 2, punctul 3, de la art. 2, din HCL nr. 83/22.10.2021 aprobarea Regulamentului de funcționare a platformei de depozitare a gunoiului de grajd, aflată în domeniul public al Comunei Dragus
21/01/2022 12 pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 86/22.01.2022 -privind demararea procedurii de concesionare a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor natural aferent obiectivului ” EXTINDERE REȚEA GAZE NATURALE ÎN COMUNA DRĂGUȘ, JUDEȚUL BRAȘOV
21/01/2022 11 - priveste: darea in administrare a unor bunuri apartinand domeniului privat al comunei Dragus, catre SC SERVICII DRAGUSANA SRL.
21/01/2022 10 - privind aprobarea concesionării prin licitație publică a imobilului – teren în suprafață de 51.251 mp, înscris în CF nr. 105853, 105854, 105855, 105856, 105858 Drăguș, proprietate publica a comunei Drăguș
21/01/2022 9 Privind stabilirea coeficientilor care stau la baza determinarii salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei Dragus şi serviciului public din subordinea Consiliului local al comunei Dragus, pentru anul 2022
21/01/2022 8 privind stabilirea consumului de combustibili pentru autoturismele din dotarea Primariei comunei Dragus, cat si al masinilor si utilajelor din dotare, pentru anul 2022
21/01/2022 7 privind aprobarea proiectului rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat de la nivelul comunei DRAGUS pe anul școlar 2022-2023,
21/01/2022 6 privind aprobarea procesului verbal al ședinței EXTRAORDINARE de indata din data de 06.01.2022
21/01/2022 5 privind aprobarea procesului verbal al ședinței ORDINARE din data de 29.12.2021
21/01/2022 4 privind aprobarea procesului verbal al ședinței EXTRAORDINARE de indata din data de 23.12.2021
06/01/2022 3 Privind utilizarea sumei de 182.896,50 lei din excedentul bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2021
06/01/2022 2 Privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de funcționare cu suma de 129.630,58 lei a bugetului local al comunei Drăguș pe anul 2021 din excedentul bugetului local
06/01/2022 1 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru şedinţele Consiliului Local al comunei Dragus pentru perioada de o luna, respectiv luna ianuarie 2022